REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MACIEJOWICE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

15 stycznia 2024

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice na rok szkolny 2024/2025:

 

 

L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

od 23.02.2024 r.

do 29.02.2024 r.

nd

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2024 r.

do 22.03.2024 r.

 

 

od 03.06.2024 r.

do 14.06.2024 r.

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 03.04.2024 r.

do 21.06.2024 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

05.04.2024 r.

do godz. 12:00

25.06.2024 r.

do godz. 12:00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10.04.2024 r.

do 17.04.2024 r.

od 26.06.2024 r.

do 28.06.2024 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

25.04.2024 r.

do godz. 12:00

05.07.2024 r.

do godz. 12:00

Kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice oraz liczba punktów dla każdego kryterium:

 • obydwoje rodzice/opiekunowie prawni lub samotny rodzic/opiekun prawny kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1ha przeliczeniowego lub uczą się w trybie dziennym – 25 pkt
 • deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu ponad 7 godz. dziennie – 7 pkt
 • rodzeństwo kandydata uczęszczające do tej samej placówki – 6 pkt
 • kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego znajduje się dane przedszkole/oddział przedszkolny – 5 pkt
 • rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny lub pomocą społeczną, co najmniej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola – 2 pkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę, zaświadczenie o wpisie
  do CEiDG, oświadczenie o wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego (ew. nakaz podatkowy), zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym trybie studiów – aktualne na dzień składania dokumentów,
 • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o deklarowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu,
 • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki,
 • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania kandydata,
 • dokument potwierdzający objęcie rodziny nadzorem kuratorskim lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice na rok szkolny 2024/202:

 

L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2024 r.

do 22.03.2024 r.

od 03.06.2024 r.

do 14.06.2024 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 05.04.2024 r.

do 21.06.2024 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.04.2024 r.

do godz. 12:00

25.06.2024 r.

do godz. 12:00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 22.04.2024 r.

do 26.04.2024 r.

od 26.06.2024 r.

do 28.06.2024 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

06.05.2024 r.

do godz. 12:00

05.07.2024 r.

do godz. 12:00

Kryteria naboru, ich wartość oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maciejowice:

L.p. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tej szkole podstawowej 5 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
2. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej placówce 2 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
3. Miejsce pracy rodziców znajduje się na terenie Gminy Maciejowice 2 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
4. Lokalizacja szkoły jest dogodniejsza niż lokalizacja szkoły obwodowej kandydata ze względu na odległość i możliwość dojazdu 2 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Zarz_0050_497_2024_rekrutacja

Uchwała-Nr-VI-48-2019

uchwała-Nr-XXIV-181-2017

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00