REWITALIZACJA W GMINIE MACIEJOWICE

27 maja 2016

Szanowni Państwo! 

Gmina Maciejowice przystąpiła do realizacji projektu pn. "Przygotowanie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Maciejowice". 

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Maciejowice jest kluczowe dla zapewnienia możliwości aplikowania o środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 zarówno przez Gminę Maciejowice jak i inne podmioty planujące realizację różnorodnych przedsięwzięć na jej terenie. 

Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, budżetu państwa i budżetu gminy. 

Rewitalizacja 
to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. 

W celu określenia obszaru i zakresu działań rewitalizacyjnych niezbędne jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego. 

Obszar zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Jest to obszar charakteryzujący się ponadto: problemami gospodarczymi (np. niski poziom przedsiębiorczości), środowiskowymi (np. zanieczyszczenie środowiska), przestrzenno-funkcjonalnymi (np. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną) i technicznymi (np. zły stan techniczny budynków).

W celu poznania Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy Maciejowice oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze proszę o wypełnienie niniejszej ANKIETY. 

Ankieta jest anonimowa.

Wypełnioną ankietę można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:[email protected]  lub wydrukować i dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Maciejowicach w terminie do dnia 7 czerwca 2016 r. 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00