UCZEŃ NA WSI – nabór wniosków

14 września 2009
 
GMINA MACIEJOWICE
ogłasza nabór wniosków  o dofinansowanie kosztów nauki w ramach obszaru A pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI”

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących gminy wiejskie,

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3) mieszka na terenie gminy wiejskiej,

Uwaga! W przypadku niepełnosprawnej osoby do 18 roku życia uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.

Tryb składania wniosków:
Wniosek o dofinansowanie należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Maciejowicach ul. Kościuszki 17 do 30 września 2009 roku.

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się datę jego wpłynięcia, a w przypadku wniosku o dofinansowanie składanego drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Wnioski do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Maciejowicach.

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00