ESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

    W związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 18.09.2001 o podpisie elektronicznym oraz ustawy z dnia 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Gminy w Maciejowicach uruchomił elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP), umożliwiającą składanie do Urzędu dokumentów w formie elektronicznej.
    Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy w Maciejowicach uruchomiona została na platformie ePUAP, udostępnianej przez MSWiA podmiotom publicznym w celu umożliwienia świadczenia usług elektronicznych.
    Aby można było złożyć wniosek do Urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne.

Formularz umożliwiający złożenie wniosku:

Przejdź do formularza


Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1.) Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2.) Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00 – 16:00) do sekretariatu Urzędu Gminy na następujących nośnikach danych:
       a) Dyskietka 1,44 MB
       b) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
       c) Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1.) Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,
2.) Akceptowalne formaty załączników to:
       a) DOC, RTF
       b) XLS
       c) CSV
       d) TXT
       e) GIF, TIF, BMP, JPG
       f) PDF
       g) ZIP
3.) Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB,
4.) Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności