Zakres działań

Wójt Gminy kieruje pracą Urzędu Gminy przy pomocy Zastępcy Wójta i Skarbnika.
Wójt jest głównym zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy :
1. Referat Finansowy,
2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
3. Stanowisko ds. wojskowych, obronnych i gospodarki mieszkaniowej,
4. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych,
5. Stanowisko ds. księgowości podatkowej ,
6. Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i spraw administracyjno –
biurowych,
7. Stanowisko ds. oświaty,
8. Stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami,
9. Stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa i zamówień publicznych,
10. Obsługa prawna

Urząd realizuje zadania:
1. Własne wynikające z przepisów ustawowych,
2. Zlecone z zakresu administracji rządowej,
3. Powierzone w drodze porozumień.

Do zadań Urzędu należy w szczególności:
1. Przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez Radę i Zarząd,
2. Zapewnienie organizacyjnych i prawnych warunków sprawowania przez Radę i Zarząd, nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
3. Opracowywanie projektów przedsięwzięć gospodarczych, społecznych,
ekologicznych przestrzennych, organizacyjnych i określenie ich możliwości
realizacyjnych,
4. Realizacja zadań w zakresie obronności kraju oraz obrony cywilnej na terenie gminy,
5. Wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań gminy,
6. Przyjmowanie interesantów oraz rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,
7. Realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał Rady i Zarządu,
8. Zapewnienie warunków organizacyjnych dla odbywania Sesji Rady, posiedzeń jej komisji i posiedzeń Zarządu,
9. Wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą gminy,
10. Prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu,
11. Realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.
 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności