Utylizacja azbestu

15 stycznia 2019
Maciejowice, dnia 9 stycznia 2019 r.

 

INFORMACJA
       Wójt Gminy Maciejowice informuje mieszkańców, że istnieje możliwość składania wniosków o utylizację azbestu w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór i utylizację płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych.
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie wymaganych dokumentów* w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31 stycznia 2019 roku. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania na stronie www.maciejowice.pl (jako załączniki do niniejszej informacji) lub w Referacie Inwestycyjnym w siedzibie Urzędu (pokój nr 7, tel. 25 683-20-31). 
Wypełnione i podpisane dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice. 

 

Z up. WÓJTA
/-/ Beata Rulak-Fryc
Z-ca WÓJTA


* Dokumenty niezbędne do złożenia:
– Wniosek o udzielenie dofinansowania
– Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
– Informacja o wyrobach zawierających azbest
– Oświadczenie do wniosku
– Zgodna na przetwarzanie danych osobowych
– Wypełniony formularz pomocy de minimis (jeśli dotyczy)
– Kopia zgłoszenia robót złożonego w Starostwie Powiatowym zawierająca potwierdzenie wpływu (jeśli dotyczy)
**Do wypełnienia dokumentów niezbędne są:
– Dowód osobisty
– Numer działki, z której odbierane będą wyroby azbestowe

– Ilość posiadanego azbestu (liczba płyt azbestowych w szt./w przypadku płyt karo w m2)
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00