UWAGA!!! Od dnia 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do segregacji odpadów komunalnych.

17 grudnia 2019

INFORMACJA

W związku ze zmianą od dnia 6 września 2019r. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010), Wójt Gminy Maciejowice informuje, że obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 3 jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami i sposobem określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości nie może zadeklarować w złożonej Wójtowi Gminy Maciejowice deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Dlatego też Wójt Gminy Maciejowice informuje o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podania w niej wysokości opłaty należnej za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jednocześnie informuje, że w przypadku ujawnienia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Wójt Gminy Maciejowice ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji opłatę podwyższoną w wysokości trzykrotności wysokości stawki za gospodarowanie odpadami segregowanymi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, ul. Kościelna 3, pok. 1, tel. 25 682 57 37 w. 37.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00