Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Maciejowice

25 czerwca 2021

24 czerwca 2021 r. odbyła się sesja Rady Gminy Maciejowice, podczas której przedstawiony został raport o stanie Gminy Maciejowice za 2020 rok oraz odbyła się debata nad raportem. Rada Gminy Maciejowice zatwierdziła również sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2020 rok oraz jednogłośnie udzieliła wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy Maciejowice Tomaszowi Kwiatkowskiemu.

Realizacja budżetu w okresie pandemii

Budżet Gminy Maciejowice za 2020 rok wykonany został w zakresie wydatków na kwotę 38.102.660,13 zł co stanowiło 94,03% zakładanego planu, zaś w zakresie dochodów w kwocie 39.333.700,78 zł, co stanowiło 105,42% planu. Na zadania inwestycyjne Gmina Maciejowice wydatkowała kwotę 5.830.229,51 zł.

Drogownictwo priorytetem

Na modernizację dróg gminnych wydatkowano rekordową kwotę 2.577.032,52 zł. Z tych środków przebudowanych zostało 9 odcinków dróg gminnych w miejscowościach Tyrzyn, Topolin, Budy Podłęskie, Oblin i Maciejowice. Aż 6 odcinków drogowych tj. ul. Sportowa, ul. Cichego, ul. Spacerowa, ul. Ogrodowa oraz 2 drogi gminne w Oblinie otrzymały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 1.233.412,54 zł. Natomiast przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Podłęskie wsparta została środkami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 118.213,82 zł.

Kontynuacja budowy oczyszczalni ścieków

W 2020 roku kontynuowane były prace związane z budową budynku technicznego oczyszczalni ścieków, budową wiaty na agregat, wiaty na osad, pompownia ścieków surowych oraz część technologii oczyszczalni ścieków. Wartość odebranych prac w  2020 roku to kwota 2.422.514,14 zł. Ponadto w lipcu 2020 roku podpisana została umowa o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, dzięki której samorząd województwa mazowieckiego dofinansuje budowę oczyszczalni ścieków w Maciejowicach rekordową kwotą 4.000.000,00 zł.. Łącznie inwestycja, której całkowita wartość wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 6.701.367,61 zł została dofinansowana kwotą 1.000.000,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa w 2019 roku oraz 4.000,000 zł ze środków samorządu województwa mazowieckiego, co daje łącznie 5.000.000,00 zł dofinansowania tj. 74,6% wartości całkowitej inwestycji. Pozyskane środki zapewniają Gminie Maciejowice stabilność finansowania tej kluczowej inwestycji, umożliwiając nam prowadzenie zadań inwestycyjnych w innych obszarach.

Zadania na sołectwach

W 2020 roku zrealizowanych zostało pięć projektów w Ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 w miejscowościach Pogorzelec, Polik, Podzamcze, Strych i Kawęczyn. Każde z zadań otrzymało 10 tys. zł dofinansowania, drugie 10 tys. zł przeznaczono z budżetu Gminy Maciejowice. Ponadto z programu Mazowieckie Strażnice OSP przeprowadzono remont budynku  strażnicy w Maciejowicach pozyskując niespełna 20 tys. zł dofinansowania. W Maciejowicach z rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” przeprowadzona została modernizacja stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej. Wysokość dofinansowania wyniosła 80 tys. zł.

 

Dokumentacje projektowe dla kolejnych inwestycji

Ze środków budżetu Gminy Maciejowice zostały w 2020 roku przygotowane dokumentacje projektowe na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Samogoszczy (kwota 76.869,50 zł), modernizacji dachu na budynku PSP w Samogoszczy (kwota 6.000,00 zł) oraz rewitalizację parku w Maciejowicach (kwota 25.128,90 zł).

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00