Wybory ławników sądowych na lata 2012-2015

30 maja 2011
          Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników sądowych wybranych w roku 2007.
          Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, Rada Gminy w Maciejowicach w bieżącym roku dokona wyboru ławników na lata 2012-2015:
1. do Sądu Rejonowego w Garwolinie – 1
2. do Sądu Okręgowego w Siedlcach – 1

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:


– posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
– jest nieskazitelnego charakteru,
– ukończył 30 lat,
– jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
– nie przekroczył 70 lat,
– jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
– posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:


– osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
– osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
– funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
– adwokaci i aplikanci adwokaccy,
– radcy prawni i aplikanci radcowscy,
– duchowni,
– żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
– funkcjonariusze Służby Więziennej,
– radni gminy, powiatu i województwa.

 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

           Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie gminy dokonującej wyboru w terminie do dn. 30 czerwca 2011 r.

          Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa wyżej cytowana ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców gminy


          Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (zał. Nr 1) Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę zgłaszających (co najmniej 50) osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z osób zgłaszających kandydata (zał. Nr 2). Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

          Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1.    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2.    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciw niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3.    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4.    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
5.    listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób
6.    dwa zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

          Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji , opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
          Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
          Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych można pobrać i złożyć wypełnione wraz z kompletem załączników w Urzędzie Gminy w Maciejowicach (Sekretariat) w godz. od 8:00 – 16:00.
          Ponadto karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.maciejowice.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.
 
          Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Gminy w Maciejowicach po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez rozpatrzenia.
          Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00