Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

18 października 2012

W związku z realizacją przez Gminę Maciejowice projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zwracam się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej na:
1. Opracowanie strony www projektu,
2. Administrację, aktualizację i hosting strony www 


Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 14 000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004  Prawo zamówień publicznych.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Opracowanie strony www (serwisu) służącej do obsługi i promocji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Maciejowice” tj.:

        wykonanie 3 znacząco różnych propozycji szaty graficznej do wyboru Zamawiającego (zaprojektowane zgodnie z obecnie panującymi kanonami budowy portali www), pozostałe treści zostaną zbudowane w oparciu o wybrany projekt;

        wykonanie strony głównej portalu oraz podstron w ilości nie przekraczającej 20;

        wykonanie 30 prostych grafik/ikon w formacie gif, jpg, png na potrzeby portalu – elementy dodatkowe poza potrzebnymi do zbudowania szaty graficznej portalu;

        wykonanie 4 prostych animacji flash – elementy dodatkowe poza potrzebnymi do zbudowania szaty graficznej portalu;

        zaprezentowanie 2 osobom wskazanym przez Zamawiającego, w jaki sposób obsługuje się system CMS oraz bazy danych;

        przekazanie instrukcji obsługi systemu CMS w języku polskim w formie papierowej i/lub elektronicznej w ogólnie dostępnym formacie (html, pdf, doc, rtf);

        zapewnienie serwera internetowego do umieszczenia wersji testowej portalu na czas wykonania projektu;

        instalację ukończonego portalu na serwerze wskazanym przez Zamawiającego;

        gwarancję na usuwanie zauważonych błędów funkcjonalnych przez okres co najmniej 6 miesięcy;

        gwarancję na usuwanie zauważonych błędów zabezpieczeń przez okres co najmniej 12 miesięcy;

        przekazanie autorskich praw majątkowych i pokrewnych do portalu, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim portal lub jego elementy składowe będą dziełami chronionymi tą ustawą, a ponadto wszelkie prawa, upoważnienia i zezwolenia mogące odnosić się do aplikacji i jej elementów składowych obejmujące prawo do korzystania i rozporządzania aplikacją i jej elementami składowymi na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w szczególności w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz wszelkie upoważnienia i zezwolenia do pełnego korzystania z całości praw do portalu, w tym praw autorskich osobistych, zależnych, łącznie z prawem dokonywania zmian w portalu, korzystania z nich, poboru i przetwarzania danych zawartych w nich z dniem zapłaty wynagrodzenia za realizację zadania przechodzą na Zleceniodawcę;

 

 Wymagania funkcjonalne strony www projektu:

        portal wykonany w oparciu o języki i technologie: HTML, PHP, CSS, ADOBE FLASH, JAVA, MySQL;

        kod stron zgodny ze standardami W3C ;

        portal zgodny z przeglądarkami Opera 11 (lub nowszych), Chrome 14 (lub nowszych), Mozilla FireFox 12 (lub nowszych), Internet Explorer 8 (lub nowszych), Safari 5 (lub nowszych). W przypadku przeglądarek Internet Explorer 7 i Mozilla FireFox 3.6 dopuszczalne są częściowe różnice wyglądu wizualnego treści portalu wynikające wyłącznie z braku obsługi niektórych technologii;

        prawidłowe wyświetlanie stron portalu niezależnie od ustawionej rozdzielczości ekranu i wielkości okna w przeglądarce;

        portal zbudowany w sposób uniemożliwiający zmianę treści osobom niepowołanym;

        portal zabezpieczony przed ogólnie znanymi rodzajami ataków;

        wbudowany system CMS służący do modyfikacji zawartości menu i podstron w sposób łatwy do opanowania dla osób nie posiadających wykształcenia informatycznego (min. edytor WYSIWYG do zmian treści, możliwość wklejania treści z programu Microsoft Word z zachowaniem wyglądu i czyszczeniem niepotrzebnych znaczników, zarządzanie pozycjami menu w sposób tabelaryczny lub podobny itp.);

        system CMS obsługiwany za pomocą przeglądarki internetowej;

        system CMS obsługiwany w języku polskim;

        system CMS umożliwia formatowanie wprowadzonego tekstu: zmiana rodzaju, wielkości, stylu czcionki, formatowanie treści za pomocą standardowych znaczników języka html, itp.;

        wbudowana automatycznie aktualizowana mapa serwisu;

        wbudowany formularz kontaktowy z możliwością budowy słownika tematów zgłoszeń wraz z przypisaniem edytowalnych adresów e-mail (adresatów zgłoszeń) za pomocą CMS;

        wbudowany mechanizm do tworzenia i obsługi newsletterów;

        wbudowany mechanizm do tworzenia galerii zdjęć, wraz z możliwością umieszczenia ich w dowolnym miejscu  treści portalu;

        wbudowane repozytorium plików pozwalające operatorowi w łatwy sposób załadować  pliki binarne do portalu oraz umożliwić ich pobranie użytkownikom końcowym;

        wbudowany w CMS mechanizm pozwalający z zarchiwizować pełną treść portalu (niezbędny kod html stron, skrypty, zawartość baz danych) do pliku na dysku lokalnym administratora portalu w zakresie niezbędnym do odtworzenia portalu w przypadku awarii lub przypadkowego skasowania danych.

 

 2. Administrację, aktualizację i hosting strony www 

 

2.1 Administracja, aktualizacja

        sprawowanie opieki technicznej nad bieżącą pracą serwisu (min. sprawdzanie dostępności serwisu, usuwanie problemów związanych z hostingiem serwisu, sporządzanie kopii bezpieczeństwa zawartości i konfiguracji serwisu);

        usuwanie bieżących problemów uniemożliwiających poprawną pracę serwisu, wynikających z przyczyn innych niż hosting – błędny kod, uszkodzone dane;

        przeprowadzanie modernizacji serwisu służących do uodpornienia kodu serwisu na nowe zagrożenia;

        przeprowadzanie modernizacji poprawiających fukcjonalność serwisu;

        aktualizacja treści serwisu, za pomocą wbudowanego systemu CMS, w oparciu o materiały dostarczone przez zamawiającego w postaci elektronicznej (min. dokumenty rtf, doc, jpg, avi);

 

Przewidywane minimalne miesięczne obciążenie:

        prace informatyczne – 10h miesięcznie;

        prace redakcyjne – 12 h miesięcznie;

 

 2.2 Hosting

W ramach usługi dostawca podejmuje się dostarczyć miejsce na umieszczenie portalu www o następujących parametrach:

        transfer miesięczny min. 10GB;

        dedykowana prędkość połączenia do/od portalu min. 1Mb/s;

        fizyczna przestrzeń dyskowa na potrzeby portalu min. 20GB;

        obsługa PHP5;

        co najmniej 1 baza MySQL do dyspozycji;

        serwer pocztowy obsługujący co najmniej 10 skrzynek pocztowych, skrzynki wielkości co najmniej 100MB/skrzynkę;

        serwer ftp;

        dostępność 7 dni w tygodniu, 24h/dobę;

        czas usuwania awarii maksymalnie 1h (dni robocze) lub 6h (dni wolne od pracy);

        możliwość stosowania połączeń szyfrowanych,

         serwer hostujący zabezpieczony przed fizyczną ingerencją osób nieupoważnionych;

         serwer hostujący zabezpieczony przed zdalną ingerencją osób nieupoważnionych;

        serwer hostujący zabezpieczony przed znanymi atakami blokującymi dostęp do serwera (atakami typu Denial Of… itp.)

        serwis udostępniony na publicznym adresie IP.

      Domenę internetową dostarcza zamawiający.

 

 3. Termin realizacji zamówienia

 

 1. Dla opracowania strony www – 30.11.2012 r.
 2. Dla administracji, aktualizacji i hostingu strony www – 31.05.2013 r.

4. Warunki płatności 

 1. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/faktur VAT wraz z dokument/-em/-ami potwierdzającym/-i odbiór Przedmiotu Umowy, podpisanym/-i przez przedstawicieli obu Stron.
 2. Płatność wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na wyodrębnione konto projektu, nie później niż 50 dni od daty odbioru przedmiotu Umowy.
 3. Płatność następuje na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę, przy czym jako termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy

5. Dokumenty składające się na ofertę:

1.      Oświadczenie przygotowane zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

2.      Ofertę przygotowaną zgodnie z Załącznikiem nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

3.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6. Termin ważności oferty

 30 dni

7. Termin składania ofert 

 1.  Oferty w języku polskim należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2012 r. do godz. 15.00
 2.  Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

8. Sposób i miejsce składania ofert

 1. Na adres pocztowy: Gmina Maciejowice, Rynek 7, 08-480 Maciejowice, z dopiskiem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” – oferta na opracowanie, administrację, aktualizację i hosting strony www – (liczy się data wpływu)
 2. Na adres e-mailowy: [email protected], w tytule wpisując „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” – oferta na opracowanie, administrację, aktualizację i hosting strony www
 3. Faxem na nr: 25 683 20 31.

9. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

 1.  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny: – cena oferowana 100%
 2.  Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby pkt. Max. 100 wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria.

10. Sposób porozumiewania z Zamawiającym

Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zapytaniem należy kierować na adres e-mail: [email protected] w tytule wpisując: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” – pytanie – strona www.

11. Informacje dodatkowe

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

 

 Wójt Gminy

 

 /-/ Sylwester Dymiński


Załączniki
 

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00