Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

7 maja 2013

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Maciejowice, 07.05.2013 r.

Gmina Maciejowice

ul. Rynek 7

08-480 Maciejowice

tel. (25) 682 57 37

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe nr PO IG 2013/3

 

 W związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Maciejowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Gmina Maciejowice zaprasza do składania ofert cenowych na ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego

 Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 14 000 euro.

Do niniejszego postępowania, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów Ustawy.   

I.  Przedmiot zamówienia:

1)  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie sprzętu, tj. 157 zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” realizowanego przez Gminę Maciejowice

Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

 • Zakres ubezpieczenia od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej
  i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:
 • działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie.
 • kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm.
 • działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego
 • uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz).
 • działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów.
 • działanie wiatru, osunięcie się ziemi.
 • zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej.
 • pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych.
 • koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
 • klauzula elektronicznego sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia.
 • klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym – zapewnia wypłatę odszkodowania w kwocie pozwalającej zastąpić ubezpieczony sprzęt przez fabrycznie nowy, jak najbardziej zbliżony parametrami do sprzętu zniszczonego.
 • udział własny zniesiony.
 • ubezpieczenie obejmowałoby:

– 127 zestawów komputerowych; w tym 45 zestawów: (laptop z systemem operacyjnym Windows 7 Professional i oprogramowanie Office Standard MOLP PL, Eset Endpoint Security, +listwa zasilająca), 73 zestawy (monitor, komputer stacjonarny z wi-fi i systemem operacyjnym Windows 7 Professional i oprogramowanie Office Standard MOLP PL, Eset Endpoint Security, listwa zasilająca), 9 zestawów (monitor, komputer stacjonarny z wifi i systemem operacyjnym Windows 7 Professional i  oprogramowanie Office Standard MOLP PL, Eset Endpoint Security, router, listwa zasilająca, drukarka) zlokalizowanych w 9 jednostkach organizacyjnych Gminy Maciejowice

– 30  zestawów komputerowych (monitor, komputer stacjonarny z wifi  i systemem operacyjnym Windows 7 Professional, drukarka, listwa zasilająca, oprogramowanie Office Standard MOLP PL, Eset Endpoint Security, Mini Monitoring), które zgodnie z założeniami projektu zostaną przekazane do Beneficjentów ostatecznych projektu.

 

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji projektu miejsce podłączenia komputera może ulec zmianie. Przez zmianę miejsca podłączenia Zamawiający rozumie podłączenie komputera u innego Beneficjenta ostatecznego.

II.  Termin realizacji zamówienia:

1)      Do końca 2013 r.

III.  Wymagania dotyczące dokumentów i oświadczeń, jakie powinni spełniać Wykonawcy

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem niniejszego zamówienia (kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty)

IV.   Warunki płatności

1)  Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/faktur VAT wraz z dokument/-em/-ami potwierdzającym/-i odbiór Przedmiotu Umowy, podpisanym/-i przez przedstawicieli obu Stron.

2) Płatność wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na wyodrębnione konto projektu, nie później niż 50 dni od daty odbioru przedmiotu Umowy.

3) Płatność następuje na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę, przy czym jako termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

V.  Na ofertę składają się:

1) Oświadczenie przygotowane zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego

2) Oferta przygotowana zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego

3)  Formularz oferty powinien być podpisany przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzony pieczęcią,

4) Każdy oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona,

5) Oferta ma obejmować całość zamówienia.

VI.  Kryterium wyboru ofert – cena 100 pkt.

1) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

2) Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa

C = ——————————————- x 100 pkt.

cena oferty badanej

 

3) Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

4)  Cena określona w formularzu ofertowym jest ceną stałą na okres obowiązywania umowy tj. od dnia podpisania umowy do końca 2013 r.

VII. Termin ważności ofert:

30 dni

VIII.  Termin składania ofert:

1) Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.05.2013 r. do godziny 14.30

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX.  Ofertę należy złożyć:

1) Na adres pocztowy: Gmina Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” – Oferta na ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego

2) Na adres e-mailowy: [email protected] w formie skanu podpisanych dokumentów, w tytule wiadomości wpisując „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice”- Oferta na ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego

3) Faxem na nr (25) 683 20 31

X. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

1) Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem należy kierować na adres e-mail: [email protected] w tytule wpisując: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” – pytanie – ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego

XI.  Informacje dodatkowe

1)O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej pod adresem: www.maciejowice.pl, www.wykluczeniecyfrowe-maciejowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.  

                                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                             /-/ Sylwester Dymiński
Załączniki

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00