Zaproszenie do złożenia oferty

8 listopada 2013

Maciejowice, 08.11.2013 r.

Gmina Maciejowice

ul. Rynek 7

08-480 Maciejowice

tel. 25 682 57 37

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe nr POIG 2013/5

Działanie 6. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu

W związku z realizacją przez Gminę Maciejowice projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zwracam się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej na napisanie i opublikowanie artykułu promocyjnego w prasie lokalnej na zakończenie projektu.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 14 000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004  Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia:

1.      napisanie w uzgodnieniu i na podstawie informacji otrzymanych od Zamawiającego artykułu promocyjnego promującego projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice”

2.      min. 1 strona artykułu w formacie A5

3.      artykuł opublikowany w kolorze

4.      zaprojektowanie layoutu artykułu, z uwzględnieniem:

        logotypów zgodnych z wytycznymi Ministerstwa rozwoju Regionalnego (MRR) dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach PO IG

        informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz hasłem promocyjnym określonym przez MRR: „Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość”

        logo zamawiającego

Warunek konieczny: wszystkie materiały promocyjne muszą odpowiadać kryteriom i wzorcom określonym w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego”.

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2013 r.

Kryteria oceny złożonych ofert: 100% cena

Forma składania ofert: ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Wraz z ofertą należy przedłożyć podpisany Załącznik nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA.

Termin ważności oferty: 30 dni

Ofertę należy przesłać do dnia 18.11.2013 r. do godz. 15.30

        na adres pocztowy: Gmina Maciejowice, Rynek 7, 08-480 Maciejowice, z dopiskiem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” – oferta na napisanie i opublikowanie w prasie lokalnej artykułu promocyjnego (liczy się data wpływu)

        na adres e-mailowy: [email protected], w tytule wpisując „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” – oferta na napisanie i opublikowanie w prasie lokalnej artykułu promocyjnego

        faxem na nr: 25 683 20 31.

Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zaproszeniem należy kierować na adres e-mail: [email protected] w tytule wpisując: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” – pytanie – artykuł promocyjny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

 

Wójt Gminy
/-/ Sylwester Dymiński

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00