ZAPYTANIE OFERTOWE

28 marca 2014

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

                                                                                          Maciejowice, dnia 28 marca 2014r.

 

FE.042.  2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z dnia 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 ze zm)

 

II. ZLECENIODAWCA

Gmina Maciejowice

ul. Rynek 7

08-480 Maciejowice

NIP 826-206-64-87

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie „Przebudowy mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 r., zlokalizowanej przy kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Maciejowicach”.

 

Zakres prac obejmuje:

– rozbiórkę starego pomnika z płyt lastrico i betonowej  oraz starego  fundamentu;

– utylizację elementów pozostałych po rozbiórce;

– zalanie nowego węższego fundamentu o wymiarach 215 cm x 245 cm;

– wykonanie i zestawienie pomnika o wymiarach 220 cm x 250 cm, zgodnie ze złożonym    projektem;

– wykonanie krzyża i godła Polski oraz umieszczenie ich na nowej płycie napisowej

– zagospodarowanie terenu wokół pomnika poprzez ułożenie kostki granitowej koloru szarego o kalibracji 4/6;

– wykonanie liternictwa na płycie napisowej – ilość liter 182  (zgodnie z załączoną inskrypcją);

-wykonanie tabliczki i umieszczenie jej na pomniku (zgodnie z załączonym wzorem).

 

Specyfikacja techniczna:

1.Pomnik

– pomnik wykonany będzie z kamienia polskiego o nazwie Strzegom I gatunku, bez przerostów, bez przebarwień, pęknięć, sztychów i plam – zgodnie z załącznikiem nr 5  do zapytania ofertowego w kolorze jasnoszarym z odcieniami bieli i czerni;

– grubość poszczególnych elementów składowych będzie wynosiła  6 -7 cm;

– pomnik będzie miał wymiary 220 cm szerokości oraz  250 cm długości;

– litery wykuwane ręcznie, czcionka Times New Roman.

 

2. Zagospodarowanie terenu wokół pomnika

– wokół pomnika zostanie ułożona szara kostka granitowa o granulacji 4/6, nie    polerowana, (co zmniejsza ryzyko poślizgu).

 

 

 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonanie prac do 30.06.2014 r.

 

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty w języku polskim należy złożyć w terminie do dnia 10.04.2014 r. do godz. 15.00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. WYMAGANIA, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ

1.O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności tj. pracownicy, od których wymaga się uprawnień zgodnie z ustawą Prawo budowlane (powinni być członkami Izby Inżynierów Budownictwa),

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. zrealizowali               w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień na roboty budowlane, związanych z zakresem robót,

c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zadania,

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

VII. OCENA I WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny – cena oferowana 100 %,

2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby pkt. max. 100 wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria,

3. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.maciejowice.pl,

4. Wszelkie koszty sporządzenia i przedłożenia oferty ponosi oferent, bez możliwości ich refundacji,

5. Wszelkie koszty uczestnictwa w spotkaniach przedofertowych i wizjach lokalnych ponosi oferent,

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu zamówienia.

 

 

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Zgodnie z projektem umowy.

 

IX. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ:

Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełnione następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1,

2. Wypełniony formularz Kosztorysu ofertowego z cenami za poszczególne elementy robót   i wartością robót stanowiącą cenę ofertową zamówienia  – zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 2,

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4. Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 3,

5. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia na załączonym formularzu                   – załącznik nr 4,- z udokumentowaniem kwalifikacji zawodowych (uprawnienia, zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa),

6. Projekt wykonania mogiły oraz wzór inskrypcji do umieszczenia na mogile oraz tabliczce    – załącznik nr 5,

6. Parafowany projekt umowy. – załącznik nr 6.

pobierz załączniki

Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00