Zapytanie ofertowe

30 października 2017

RI.6830.1.2017                                                                        Maciejowice, dnia 2017-10-30


Zapytanie ofertowe
dotyczące wykonania rozgraniczenia


Wójt Gminy Maciejowice zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w Maciejowicach.
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania o cenę do geodetów uprawnionych.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy- Prawo Zamówień Publicznych ( t. j. Dz. U z 2017 r. poz.1579)   w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy wspomnianej ustawy.
 
I.  Przedmiot zamówienia:


Wykonanie w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozgraniczenia pomiędzy  nieruchomością położoną w Maciejowicach oznaczoną  w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym działki 187 dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr SI1G/00065361/0, a nieruchomością  sąsiednią oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 186 dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr SI1G/00026068/1.

W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:
–  analiza stanu prawnego nieruchomości,
–  wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie,
–  sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji
    administracyjnej.

II. Termin realizacji zamówienia

W ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy.

III. Kryterium oceny ofert
 
Zamawiający zleci wykonanie prac Wykonawcy, który zaoferuje najniższą oferowaną  cenę (brutto).

IV. Termin i miejsce składania ofert
 
Ofertę drogą pocztową lub osobiście proszę złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Maciejowice,  ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2017 roku – godzina 15ºº.
W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia proszę o wypełnienie formularza oferty ( załączonego do niniejszego zapytania o cenę) i przesłania /dostarczenia go na adres Zamawiającego.
W Ó J T          

/-/ Sylwester Dymiński
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00