Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania rozgraniczenia

12 stycznia 2022

Maciejowice, dnia 2022-01-11

RI.6830.1.2021       

 

 

Zapytanie ofertowe

dotyczące wykonania rozgraniczenia

 

Wójt Gminy Maciejowice zaprasza do składania oferty w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi we wsi Podoblin, gmina Maciejowice.

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) w związku z tym, że wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza 130 000 złotych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozgraniczenia pomiędzy  nieruchomością położoną we wsi Podoblin, gmina Maciejowice, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym działki 17/6 dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą Nr SI1G/00009848/8, a nieruchomością  sąsiednią położoną we wsi Podoblin, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki – 17/3, od punktu A do punktu B, według załącznika graficznego nr 1.

W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:

–  analiza stanu prawnego nieruchomości,

–  wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie,

–  sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej oraz ewentualnej dokumentacji do Sądu.

II. Termin realizacji zamówienia

W ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy.

III. Kryterium oceny ofert

Zamawiający zleci wykonanie prac Wykonawcy, który zaoferuje najniższą oferowaną  cenę (brutto).

IV. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę drogą pocztową lub osobiście proszę złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Maciejowice,  ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku – godzina 14ºº.

W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia proszę o wypełnienie formularza oferty ( załączonego do niniejszego zapytania o cenę) i przesłania /dostarczenia go na adres Zamawiającego.

 

Z up. W Ó J TA

/-/ Sebastian Kieliszek

SEKRETARZ GMINY

 

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

 

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00