Zapytanie ofertowe – na dostawę materiałów biurowych

20 stycznia 2012
Maciejowice, 20.01.2012r.
Zapytanie ofertowe – na dostawę materiałów biurowych
W związku z potrzebą zaopatrzenia Urzędu Gminy w Maciejowicach w artykuły biurowe zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek do Urzędu Gminy w Maciejowicach w 2012 r.
Nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych".
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.
 
I. Zamawiający Urząd Gminy w Maciejowicach.
 
08-480 Maciejowice, ul. Rynek 7
tel. 025-6825737 fax. 025-6825737 wew.19
NIP: 826-10-97-043
REGON: 711582291
 
 
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych oraz tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek w 2012 r. do Urzędu Gminy w Maciejowicach, zgodnie z ilością zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
 
 
III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

1. Artykuły biurowe dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego na koszt Dostawcy według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy w terminie do 2 dni od przyjęcia zamówienia.

2. Artykuły, o których mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.

3. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawy artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Maciejowicach.

4. Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.

5. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

6. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

8. Urząd Gminy w Maciejowicach zamierza dokonać zamówień na szacunkową kwotę nie większą niż 50.000,00 zł.

9. W ramach kwoty umownej, Urząd Gminy w Maciejowicach zastrzega sobie prawo do zmiany w ilościach i rodzajach zamówionych artykułów biurowych asortymentu określonego w załączniku, który stanowi orientacyjne zestawienie zamawianych artykułów.

10. Termin wykonania zamówienia: od dnia wyboru Dostawcy, tj. 15 lutego 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

11. Urząd Gminy w Maciejowicach zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

12. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 3 lutego 2012 r. do godz. 12.00, pok. Nr 2 (sekretariat), 08-480 Maciejowice, ul. Rynek 7. Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: "Oferta na dostawę artykułów biurowych oraz tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek w 2012 r. dla Urzędu Gminy w Maciejowicach".

13. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Maciejowicach, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.

14. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Bartłomiej Goliszewski tel. 025-6825737 wew. 23, e-mail: [email protected] .
 


Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński

 

 
Załącznik – ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ZAMAWIANYCH DO URZĘDU GMINY W MACIEJOWICACH

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00