Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

4 listopada 2011
Maciejowice, dn. 04.11.2011r.

RI.271.23.1.2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów biurowych dla potrzeb realizacji projektu Wampiry Wiedzy głodne nauki – wsparcie edukacyjne uczniów z gmin: Górzno, Maciejowice, Pilawa i Sobolew współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zamawiający – Gmina Maciejowice na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w ww postępowaniu przetargowym wybrana została: oferta nr 1 złożona przez: Biur – Pol Zbigniew Sobień, ul. 1905 Roku 60, 26-600 Radom za cenę: 70.393,80 zł brutto.
Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, uzyskała według kryterium cena – 100% – 100 pkt, jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki określone  w SIWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty następujących firm:
 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto

Ilość punktów

1

Biur – Pol Zbigniew Sobień, ul. 1905 Roku 60, 26-600 Radom

70.393,80 zł

100

2

Promocje unijne Sp. z o.o. ul. Rataja 164, 61-168 Poznań

82.753,00 zł

85

 Działając na podstawie art. 94 ust.2 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po dniu 08.11.2011r.


Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński

Otrzymują:
1.
Uczestnicy postępowania

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00