Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30 października 2012

Dotyczy:   postępowania o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000  euro na: opracowanie strony www projektu; administrację, aktualizację i hosting strony www w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – Zapytanie ofertowe nr PO IG 2012/4

 

 

 

Zamawiający – Gmina Maciejowice informuje, iż w w/w konkursie ofert wybrana została: oferta nr 20.,  złożona przez Fiore Design Łukasz Wiśniewski, ul. Górna 13 08-470 Wilga, na kwotę 2 216,46 zł (brutto).

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny i uzyskała według kryterium cena – 100% – 100 pkt oraz spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym POIG 2012/4.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 23 oferty.

Zestawienie ofert.

Wójt Gminy

                                                                                  

/-/ Sylwester Dymiński

 

 

 
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00