Zawiadomienie o wyborze oferty

24 maja 2013

Gmina Maciejowice,                                                             23.05.2013 r.

ul. Rynek 7

08-480 Maciejowice

tel./fax (25) 682-57-37

NIP: 8262066487      

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

Dotyczy:   postępowania o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000  euro na ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – Zapytanie ofertowe nr PO IG 2013/3

Zamawiający – Gmina Maciejowice informuje, iż w w/w konkursie ofert wybrana została: oferta nr 1., złożona przez UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń SA, 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132, na kwotę 4.950,00 zł (brutto).

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny i uzyskała według kryterium cena – 100% – 100 pkt oraz spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym POIG 2013/3.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty.

Lp.

 

 

Nazwa oferenta

 

 

Proponowana cena brutto

 

 

Liczba punktów

 

 

1.

 

 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA,

 

 

ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

 

 

4 950,00

 

 

100

 

 

2.

 

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

 

 

Oddział Regionalny w Warszawie

 

 

ul. Grójecka 186

 

 

02-390 Warszawa

 

 

 

 

9 888,00

 

 

50,06

 

 

 

 

Z-ca Wójta

/-/ Ryszard Brodziak

 

 

 

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00