Sprzedaż napojów alkoholowych – 1

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Maciejowice
pokój nr 4

Osoba odpowiedzialna:
p. Kinga Wiśniewska
stanowisko ds. podatku od środków transportowych i ewidencji działalności gospodarczej

Adres poczty elektronicznej:
[email protected]

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych /pobierz wniosek/
2. Załączniki:
– tytuł prawny do zajmowanego lokalu (terenu), stanowiącego punkt sprzedaży,
– zgodę organizatora imprezy,
– kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Miękinia).
 
 Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń*.
* Opłata roczna wynosi:
– 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
– 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % – 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
– 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

Termin załatwienia sprawy
do 30 dni.

Tryb odwoławczy
1. Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Miękinia). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego** za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Miękinia). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi
1. Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są do 2 dni.
2. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę.

Podstawa prawna
art. 11 i art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r., Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami).

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności