Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

8 lutego 2017

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach poszukuje specjalisty do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Maciejowice  zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.).

Charakter umowy: umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy: do  31 grudnia 2017r.

Ogólny zakres wykonywania czynności:

1.uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

– kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,

– prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie,  także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych

3. -rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27sierpnia 2007r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2004r. Nr 210, poz. 2135 z późn.zm)

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców w ilości 20 godzin tygodniowo (1 dziecko- 2 godziny dziennie)  przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych (istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu świadczenia usług w porozumieniu ze świadczeniobiorcą i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Maciejowicach).

Niezbędne wymagania:

1.       Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty  w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.     Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)    szpitalu psychiatrycznym;

2)    jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)    placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)    ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)    zakładzie rehabilitacji;

6)    innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

– umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

– kształtowanie nawyków celowej aktywności;

– prowadzenie treningu zachowań społecznych.

5. Obywatelstwo polskie

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku 

Wymagania dodatkowe:

1.     Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2.     Spostrzegawczość, podzielność uwagi.

3.     Zrównoważenie emocjonalne.

4.     Odporność na trudne sytuacje i stres.

5.   Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1.List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane.

5. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Maciejowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 28 lutego 2017r. do godz. 12.00 na adres: Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Maciejowicach, 08-480 Maciejowice, ul. Kościuszki 17    z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wzór formularza ofertowego zawarto w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona dwuetapowo:

Etap I: weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny.

Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O  terminie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 25 682 57 80

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maciejowicach  zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru  oferty, zwłaszcza w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą GOPS może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, lub w przypadku nie przyznania środków finansowych na zatrudnienie.

 

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty osób, które nie zostały zakwalifikowane do wykonania zadania, nie będą odsyłane.

 

  Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Maciejowicach

 /-/  mgr Danuta Wojciechowska


Formularz ofertowy 

Normal
0

21

false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00