Nabór wniosków na utylizację azbestu

5 stycznia 2018

Maciejowice, dnia 5 stycznia 2018 roku

INFORMACJA

 

             Wójt Gminy Maciejowice informuje mieszkańców, że istnieje możliwość składania wniosków o utylizację azbestu w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór i utylizację płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie wymaganych dokumentów* w terminie nieprzekraczalnym do dnia 25 stycznia 2018 roku. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania na stronie www.maciejowice.pl (jako załączniki do niniejszej informacji) lub w referacie ds. pozyskiwania funduszy unijnych (budynek Ratusza, wejście do Urzędu Stanu Cywilnego, tel. 25 682 57 37 wew. 36). Wypełnione i podpisane dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Maciejowicach.

                                          

                                                              WÓJT

                                                 /-/ Sylwester Dymiński

 
* Dokumenty niezbędne do złożenia:

Wniosek o udzielenie dofinansowania

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

– Informacja o wyrobach zawierających azbest

– Oświadczenie do wniosku

– Zgodna na przetwarzanie danych osobowych

– Wypełniony formularz pomocy de minimis (jeśli dotyczy)

– Kopia zgłoszenia robót złożonego w Starostwie Powiatowym zawierająca potwierdzenie wpływu (jeśli dotyczy)- wzór Zgłoszenia

**Do wypełnienia dokumentów niezbędne są:

– Dowód osobisty

– Numer działki z której odbierane będą wyroby azbestowe

– Dokument własności nieruchomości

– Ilość posiadanego azbestu (liczba płyt azbestowych w szt./w przypadku płyt karo w m2)

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00