Nabór wstępnych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

22 lutego 2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Maciejowice o naborze wstępnych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Maciejowice ogłasza nabór wstępnych wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

I. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

  1. Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  2. Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Maciejowice, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  3. W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania, Rada Gminy podejmie uchwałę o udzieleniu dotacji na podstawie której zostanie podpisana umowa z Wnioskodawcą.

II. Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub prawnym, posiadającym tytuł prawny do zabytku.

III. Zasady składania wstępnych wniosków o dofinansowanie:

1. Wstępne wnioski należy składać do Urzędu Gminy Maciejowice;

2) do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) wnioskodawca może złożyć wstępne zgłoszenie o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:   

a) do 150.000,00 złotych brutto

b) do 500.000,00 złotych brutto,

c) do 3.500.000,00 złotych brutto.

4) Wypełnione formularze wstępnych wniosków składa się

a) listownie na adres: Urząd Gminy Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, z dopiskiem „Wniosek wstępny-Rządowy Program Odbudowy Zabytków”

b) osobiście w Urzędzie Gminy Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, z dopiskiem „Wniosek wstępny-Rządowy Program Odbudowy Zabytków”c) za pośrednictwem platformy ePUAP.

5) Formularze wniosków wstępnych składa się w terminie od 22 lutego 2023 r. do dnia 3 marca 2023 r. do godz. 15.00

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio do Urzędu Gminy Maciejowice, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

6) Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.

7) Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

8) Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

IV. Zasady wyboru wniosków

1) Wyboru wniosków dokonuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Maciejowice.

 2) Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

3) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.  

V.Warunki podpisania umowy o dotację

1) Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Maciejowice.

2) Warunkiem podpisania z Wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, pozytywna weryfikacja wniosku w naborze zasadniczym przeprowadzonym dla wnioskodawców naboru wstępnego i podjęcie uchwały przez Radę Gminy o udzieleniu dotacji.

4) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Gminą Maciejowice a Wnioskodawcą.  

VI. Termin i warunki realizacji zadania

1) Podpisanie urnowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację.

2) Zadanie powinno być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3) Wnioskodawca zobowiązany będzie do wniesienia wkładu własnego w ramach zadania, nie mniejszego niż 2% wydatków objętych promesą wstępną oraz wszelkich innych wydatków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania zgodnie z wymogami programu.

VII. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres mailowy i pocztowy wskazany we wniosku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Maciejowice.

VIII. Postanowienia końcowe

  • Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Beata Rulak-Fryc – Z-ca Wójta: 25 682 57 37 wew. 17

 2) Wstępne wnioski o dofinansowanie złożone po godz. 15:00, 3 marca 2023 r. nie będą rozpatrywane.

3) Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie Wójta Gminy Maciejowice o naborze  Ogłoszenie

2. Wniosek wstępny o udzielnie dotacji wraz z oświadczeniami Wniosek wstępny

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00