OBWIESZCZENIE

22 marca 2018
Maciejowice, dnia 22 marca 2018r.


RI. 6332.RT.1.2018

OBWIESZCZENIE


Z dniem 1 stycznia 2018r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie będą podlegały osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Oznacza to, że opłacie  będzie podlegać powierzchnia działki większej niż 35 arów, która została zabudowana trwale (w sposób uniemożliwiający naturalną retencję wód opadowych, lub inaczej – poprzez wyłączenie tej powierzchni z powierzchni biologicznie czynnej) na co najmniej 70% i więcej powierzchni. Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 2502) wynoszą:
1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Wójt Gminy Maciejowice, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację w kasie Urzędu Gminy Maciejowice lub na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego informuje się osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m², które zabudowały swoją działkę w co najmniej 70%, o obowiązku  przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej Wójtowi Gminy Maciejowice w terminie do 6 kwietnia 2018r. dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie  Urzędu Gminy Maciejowice, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Maciejowicach,
ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice.

Druk oświadczenie do pobrania na stronie www.maciejowice.pl Zakładka Aktualności lub w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, ul. Kościelna 3, 08-480 Maciejowice.


Załączniki:

Oświadczenie
Stanowisko Wód Polskich

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00