Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

6 czerwca 2011

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 11 ust. 2 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr  234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr VI/34/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 kwietnia 2011 roku    w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maciejowice z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na rok 2011,

 WÓJT GMINY MACIEJOWCE

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

w 2011 roku

 I. RODZAJE WSPIERANYCH ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

   PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Nr zad.

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w 2011 roku

1

Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej  poprzez:

– współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu;

– współorganizowanie i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci

i młodzieży.

 

10.000,00 zł

 II. ZASADY PRZYZNANIA  DOTACJI

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty,

     o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

     publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536), prowadzące działalność

     statutową w zakresie zadań wymienionych w pkt. I.

2. Zlecanie zadań i udzielanie dofinansowania  następuje z odpowiednim zastosowaniem

    przepisów art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego        

    i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

3. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zleconego zadania w formie wsparcia,

    o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.

4. Wójt Gminy Maciejowice zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji więcej niż jednemu

    podmiotowi.

5. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków

    przeznaczonych na wsparcie zadania, Wójt Gminy Maciejowice zastrzega sobie możliwość

    proporcjonalnego zmniejszania wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych

    środków.

6. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed

    zawarciem umowy, oferent przedkłada zaktualizowany kosztorys i zakres rzeczowy

    zadania.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania

    otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu

    konkursowym.

Szczegółowe i ostateczne warunki finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Maciejowice a oferentem.

 III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Dofinansowanie zadania przez Gminę Maciejowice obejmuje realizację zadania w 2011r.,

    jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać

    wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

    publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

3. Zadanie należy realizować w taki sposób by działaniami wynikającymi z programu objęta

   była jak największa liczba mieszkańców Gminy Maciejowice.

4. Realizacja zadania niezgodnie ze złożoną ofertą może być powodem obniżenia dotacji.

 IV. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Maciejowicach pokój Nr 7 lub na

   stronie internetowej Urzędu.

2. Oferty na poszczególne zadania wymienione w punkcie I należy składać w  zamkniętych

    kopertach z napisem „Konkurs ofert 2011” z podaniem nazwy zadania do dnia 6 lipca

    2011 roku do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy w Maciejowicach 08-480

    Maciejowice ul. Rynek 7 lub drogą pocztową na wyżej wymieniony adres. O terminie

   wpływu nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu oferty do sekretariatu

   Urzędu Gminy w Maciejowicach.

3. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia

    Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i

    ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru

    sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

4. Do oferty należy dołączyć:

    1) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru lub inne

    dokumenty potwierdzające wpis do właściwej ewidencji dotyczący statusu prawnego

    podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (działalność statutowa powinna

    odpowiadać zadaniu objętemu  konkursem),

    2) kopię aktualnego  statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

    3) oświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa (Zakładu Ubezpieczeń

    Społecznych, Urzędu Skarbowego),

    4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2010 rok (w     

    przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności).

    5. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.  

    6. Załączone do oferty kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność  

    z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

    7. Złożenie oferty do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień   ogłoszenia

    o konkursie.

 V. TERMIN I TRYB  WYBORU OFERTY

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lipca 2011r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy

    w   Maciejowicach, ul. Rynek 7.

2. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja   konkursowa

    i przedkłada wyniki Wójtowi Gminy.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert. Możliwe   jest

    dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.

4. Ostateczną decyzję o wyborze ofert, bądź odmowie przyznania dotacji podejmie Wójt

    Gminy Maciejowice. Od decyzji w sprawie wyboru oferty i kwoty dotacji   podmiotowi

    biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.

5. Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające wymogów i warunków zawartych

    w ogłoszeniu.

6. Urząd Gminy Maciejowice zawiadamia w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty do

    realizacji lub jej odrzuceniu.

7. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie

    Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Maciejowice oraz na

    stronie internetowej Urzędu Gminy.

 VI. KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

1. Kryteria formalne – do udziału w konkursie zostanie dopuszczony oferent, który spełnia następujące wymogi formalne:

1) jest organizacją uprawnioną na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert,

2) jego cele statutowe są zgodne z zadaniem, na które został ogłoszony konkurs ofert,

3) złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu,

4) złożył ofertę na drukach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

5) załączył do oferty wszystkie wymagane załączniki, o których mowa w pkt IV.4.

6) wszystkie części oferty będą wypełnione,

7) oferta dotyczy zadań objętych konkursem.

2. Kryteria merytoryczne ( ocena punktowa – zgodnie z formularzem oceny merytorycznej oferty określonym w regulaminie komisji konkursowej) :

1) możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot,

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmiot będzie realizować zadanie,

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmiot udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – w przypadku zlecenia realizacji zadania w formie wspierania wykonywania zadania,

5) analiza i ocena realizacji zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej                  i podmiotowi w latach poprzednich, ze zwróceniem uwagi na rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków,

6) objęcie programem jak największej liczby uczestników będących mieszkańcami Gminy Maciejowice.

 VII.  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Maciejowicach (pokój 7)  oraz telefonicznie pod numerem (025) 682-58-19.

                                                                                                  Wójt

                                                                    /-/ Sylwester Dymiński

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00