Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

23 kwietnia 2013

Maciejowice,  22.04. 2013 r.Gmina Maciejowice
ul. Rynek 7
08-480 Maciejowice
tel. (25) 682 57 37

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe nr PO IG 2013/2

Działanie 7.Zarządzanie projektem – koszty administracyjne

 
W związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Maciejowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Gmina Maciejowice zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych, w tym tonerów do drukarek.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 14 000 euro.
Do niniejszego postępowania, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów Ustawy.  

I.    Przedmiot zamówienia:

1)     Dostawa materiałów biurowych, w tym tonerów do drukarek dla potrzeb projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” realizowanego przez Gminę Maciejowice
 
II.    Termin realizacji zamówienia:

1)    W ciągu 14 dni (kalendarzowych) od daty podpisania umowy,

III.    Wymagania dotyczące dokumentów i oświadczeń, jakie powinni spełniać Wykonawcy

1)    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem niniejszego zamówienia (kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty)

IV.    Warunki płatności

1)    Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentem potwierdzającym odbiór Przedmiotu Umowy, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.
2)    Płatność wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na wyodrębnione konto projektu, nie później niż 50 dni od daty odbioru przedmiotu Umowy.
3)    Płatność następuje na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę, przy czym jako termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

V.    Na ofertę składają się:

1)    Oświadczenie przygotowane zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego
2)    Oferta przygotowana zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego
3)    Formularz oferty powinien być podpisany przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią,
4)    Każdy oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona,
5)    Oferta ma obejmować całość zamówienia.
VI.    Kryterium wyboru ofert – cena 100 pkt.
1)    Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
2)    Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
                         

                                                 najniższa cena ofertowa

C = ————————————————————- x 100 pkt.

                                                   cena oferty badanej

3)    Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT.

VII.    Termin ważności ofert:

30 dni

VIII.    Termin składania ofert:

1)    Oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2013 r. do godziny 14.30
2)    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX.    Ofertę należy złożyć:

1)    Na adres pocztowy: Gmina Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” – Oferta na dostawę materiałów biurowych, w tym tonerów do drukarek
2)    Na adres e-mailowy: [email protected] w formie skanu podpisanych dokumentów, w tytule wiadomości wpisując „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice”- oferta na dostawę materiałów biurowych, w tym tonerów do drukarek
3)    Faxem na nr (25) 683 20 31

X.    Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

1)    Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem należy kierować na adres e-mail: [email protected] w tytule wpisując: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” – pytanie – dostawa materiałów biurowych, w tym tonerów

XI.    Informacje dodatkowe

1)    O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej pod adresem: www.maciejowice.pl, www.wykluczeniecyfrowe-maciejowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
2)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dyminski


 Załączniki:

1. Załącznik nr 1,2

2. Projekt umowy

 

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00