Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

13 września 2013

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4Maciejowice,  13.09.2013 r.

 

Gmina Maciejowice

ul. Rynek 7

08-480 Maciejowice

tel. (25) 682 57 37

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Zapytanie ofertowe nr PO IG 2013/4

 

Działanie 5. Przeprowadzenie szkoleń

Działanie 2. (w zakresie wsparcia technicznego dla Beneficjentów Ostatecznych projektu)

 

W związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Maciejowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Gmina Maciejowice zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń dla 8 osób-Beneficjentów Ostatecznych projektu z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu oraz zapewnienie im usługi eHelpDesk – czyli wsparcia technicznego w okresie 1 miesiąca.

 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 14 000 euro.

Do niniejszego postępowania, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm) nie stosuje się przepisów Ustawy.   

I.                   Przedmiot zamówienia:

1.      Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla 1 grupy (8 osób), szkolenie trwające 15 godzin (lekcyjnych) – 3 dni szkoleniowe

2.      Kompleksowe zapewnienie eHelpDesk – wsparcia technicznego dla 8 Beneficjentów Ostatecznych projektu w okresie 1 miesiąca użytkowania przez nich sprzętu komputerowego i Internetu, w trakcie trwania Projektu.

 

II.                Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przeprowadzenie szkoleń, w tym zapewnienie:

        sali szkoleniowej na terenie Gminy Maciejowice, z zapleczem sanitarnym wyposażonej w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych

        dostępu do minimum 8 zestawów komputerowych (komputer stacjonarny z niezbędnymi akcesoriami) z dostępem do Internetu oraz minimum jednej drukarki,

        wykwalifikowanych wykładowców,

        materiałów dydaktycznych, skryptu z zajęć,

        serwisu kawowego (kawa, herbata, ciasto), przerwy kawowe nie są wliczane do czasu szkolenia,

        certyfikatów ukończenia szkoleń dla wszystkich uczestników w terminie do 7 dni po zakończeniu szkoleń,

        szkolenia mogą odbywać się od piątku do niedzieli w godzinach 8 – 18, dzienny wymiar zajęć nie powinien przekraczać 5 godzin zegarowych,

        liczba osób, które zostaną objęte szkoleniami to 8 osób – 1 grupa szkoleniowa

        wykonawca zapewni promocję Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności (PO IG) poprzez umieszczenie logo POIG, UE, oraz herbu Gminy Maciejowice jak również informacji „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Maciejowice – szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” na materiałach szkoleniowych, wydawanych certyfikatach oraz dokumentacji przebiegu szkolenia.

Zakres merytoryczny szkoleń (wymagane minimum):

1.       Szkolenia z zakresu obsługi komputera:

a.       Budowa i funkcjonowanie komputera,

b.       System operacyjny,

c.       Zarządzanie plikami i folderami,

d.       Praca w edytorze tekstów,

e.      Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym,

f.       Podstawy tworzenia prezentacji,

g.        Sieci komputerowe.

2.       Szkolenia z korzystania z Internetu:

a.       Czym jest Internet?,

b.       Wyszukiwanie informacji za pomocą popularnych wyszukiwarek,

c.       Obsługa poczty elektronicznej,

e.       Niebezpieczeństwo pracy w sieci (wirusy, włamania, phishing).

 

2.      eHelpDesk – wsparcie techniczne 8 Beneficjentów Ostatecznych projektu w okresie pierwszego 1 miesięca w trakcie trwania Projektu

        wsparcie świadczone za pośrednictwem Internetu lub telefonu, w odpowiedzi na zgłoszenie Beneficjenta Ostatecznego w przypadku wystąpienia problemów z technicznymi aspektami korzystania z komputera, Internetu itp.

 

III.             Termin realizacji zamówienia:

  1. Szkolenia zaplanowano w I połowie października 2013 r., przy czym o dokładnych terminach realizacji szkoleń Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 5 dniowym wyprzedzeniem.
  2. e-HelpDesk – zaplanowano na okres 1 miesiąca w okresie realizacji projektu, o dokładnym terminie rozpoczęcia Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem

 

 

IV.              Warunki uczestnictwa

Potwierdzone listami referencyjnymi doświadczenie w realizacji min. 2 szkoleń w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu o wartości min. równej oferowanej przez Oferenta cenie. Należy załączyć do oferty kopie listów (lub innych dokumentów).

V.                 Warunki płatności

Płatność nastąpi po protokolarnym przekazaniu całości dokumentacji tj.:

1.       List obecności zawierających podpisy wszystkich beneficjentów (8) i potwierdzających przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera oraz korzystania z Internetu,

2.       Kserokopii certyfikatów,

3.       Potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych, skryptów, certyfikatów przez wszystkich beneficjentów

4. Zdjęć z każdego dnia szkoleniowego (min 10 zdjęć łącznie)

Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/faktur VAT wraz z dokument/-em/-ami potwierdzającym/-i odbiór Przedmiotu Umowy, podpisanym/-i przez przedstawicieli obu Stron.

Płatność wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na wyodrębnione konto projektu, nie później niż 50 dni od daty odbioru przedmiotu Umowy.

Płatność następuje na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę, przy czym jako termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

 

VI.              Na ofertę składają się:

1.      Oświadczenie przygotowane zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego

2.      Oferta przygotowana zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego

3.      Parafowany projekt umowy.

4.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

5.      Listy referencyjne potwierdzające spełnianie warunków uczestnictwa

6.      Formularz oferty powinien być podpisany przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią,

7.      Każdy oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona,

8.      Oferta ma obejmować całość zamówienia.

VII.           Kryterium wyboru ofert – cena 100 pkt.

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

                        

          najniższa cena ofertowa

C = ——————————————- x 100 pkt.

 cena oferty badanej

 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. 

VIII.        Termin ważności ofert:

30 dni

IX.              Termin składania ofert:

  1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2013 r. do godziny 14.30
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

X.                 Ofertę należy złożyć:

  1. Na adres pocztowy: Gmina Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice”Oferta na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach projektu oraz świadczenie usługi eHelpDesk dla Beneficjentów Ostatecznych
  2. Na adres e-mailowy: [email protected] w formie skanu podpisanych dokumentów, w tytule wiadomości wpisując „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice”- oferta na szkolenia i eHelpDesk
  3. Faxem na nr (25) 683 20 31

XI.              Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem należy kierować na adres e-mail: [email protected] w tytule wpisując: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” – pytanie – szkolenia- eHelpDesk

XII.           Informacje dodatkowe

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej pod adresem: www.maciejowice.pl, www.wykluczeniecyfrowe-maciejowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

Załącznik 1 i 2
Projekt umowy

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00